pki: Use SHA-256 as default for signatures
[strongswan.git] / src / pki / man / Makefile.am
1 man1_MANS = \
2         pki.1 \
3         pki---gen.1 \
4         pki---self.1 \
5         pki---issue.1 \
6         pki---signcrl.1 \
7         pki---acert.1 \
8         pki---req.1 \
9         pki---pkcs7.1 \
10         pki---keyid.1 \
11         pki---print.1 \
12         pki---pub.1 \
13         pki---verify.1
14
15 CLEANFILES = $(man1_MANS)